Obchodné podmienky

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z vzájomnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Online Premena s.r.o., Tekovská 2333/1, 934 01 Levice, IČO: 53 752 546, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 54287/N, (ďalej len „predávajúci„) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj služieb tzn. Online tréningov/kurzov a jedálničkou na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, ktorý je na webstránke – www.onlinepremena.sk (ďalej len „internetová stránka elektronického obchodu“)

Kontaktné údaje predávajúceho:
Online Premena, s.r.o, Tekovská 2333/1, 934 01 Levice

IČO: 53 752 546
DIČ: 

IČ DPH: 
Prevádzka: 
Telefón: 
Email: info@onlinepremena.sk

Web stránka: www.onlinepremena.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra
tel. č. 037/772 02 16 e-mail: nr@soi.sk 
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia vzájomnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou vzájomnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia vzájomnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami .
  1. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie  zmluva, na základe ktorej je kupujúcemu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom vzájomnej zmluvy, ak je služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.
  1. Službou sa rozumejú online kurzy/tréningy a rovnako tak vypracovanie jedálnička na mieru. Online kurzy a tréningy si objednáva klient cez rezervačný systém. Po vykonaní bezplatnej konzultácie sú kupujúcim vysvetlené podmienky spolupráce. Po odsúhlasení podmienok spolupráce predávajúci a kupujúci uzatvoria zmluvu o službe, kde sú dohodnuté všetky podmienky spolupráce a rovnako tak paušálne platby.  
  1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu poskytovanej služby uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny služby sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu služby.
  1. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.
 • Spôsob uzatvárania zmluvy
 • Návrh na uzavretie zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu cez rezervačný systém, kde kupujúci vyplní základné osobné údaje a následne si objedná bezplatnú konzultáciu. Na tejto bezplatnej konzultácií sú kupujúcemu vysvetlené všetky podmienky spolupráce, ktoré počas zmluvného vzťahu medzi ním a predávajúcim budú platné a účinné. V prípade, že kupujúci s týmito podmienkami súhlasí uzatvorí s predávajúcim zmluvu, ktorá je začiatkom vzájomnej spolupráce kupujúceho a predávajúceho. 
 • Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
 • o hlavných vlastnostiach služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o celkovej cene služby vrátane všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, 
 • o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, 
 • o poskytnutí formuláru na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 9 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
 1. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o úkonoch potrebných na uzatvorenie zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o tom, že vzájomná  zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.5. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.5. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.
 • Práva a povinnosti predávajúceho
 • Predávajúci je povinný:
 1. dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu službu v dohodnutom množstve, kvalite a lehote
 • zabezpečiť, aby dodaná služba spĺňala platné právne predpisy SR,
 • bezodkladne po uzavretí vzájomnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním služby poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí vzájomnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od vzájomnej zmluvy.
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie vzájomnej ceny od kupujúceho za dodanú službu.
 • Práva a povinnosti kupujúceho
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie vzájomnej ceny od kupujúceho za dodanú službu. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 • Kupujúci je povinný:
 • prevziať objednanú a dodanú službu. Spôsob prevzatia alebo odovzdania služby záleží od dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, 
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, 
  • Kupujúci má právo na dodanie služby v množstve, kvalite a termíne dohodnutom zmluvnými stranami.
 • Dodacie a platobné podmienky
 • Ak sa predávajúci a kupujúci v vzájomnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať službu kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia vzájomnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať službu v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal službu v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá službu ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 • Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania služby predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.1. týchto obchodných podmienok odstúpiť od vzájomnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť vzájomnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od vzájomnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

6. Cena za službu

 • Cena za službu dohodnutá v zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v uzatvorenej zmluve (ďalej len „cena za službu„) a je uvedená aj na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho . 
  • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu prevodom na účet predávajúceho. Za deň zaplatenia vzájomnej ceny sa pokladá deň pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho. 
  • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutú službu v lehote podľa vzájomnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí služby.
  • V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania služby predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie služby kupujúcemu. 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Prevzatím služby a zaplatením úplnej ceny za službu prechádza vlastnícke právo k službe na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej vzájomnej ceny za tovar.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 • Ak ide o vadu služby, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby.
  • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú službu za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  • Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
  • Predávajúci zodpovedá za vady služby v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho.
  • Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie služby vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, v čase pred uzavretím vzájomnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním osobných údajov na bezplatnú konzultáciu prečítať ich.
  • Reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby zakúpené kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 
  • Reklamačné konanie týkajúce sa služby, začína dňom:
 • doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu (Reklamačný formulár a protokol),
  • Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie služby vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady služby a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
  • Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu služby za novú službu.
  • Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola vzájomná  zmluva uzatvorená, musel vedieť.
  • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
 • ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení služby a ktorú bez zbytočného odkladu neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8 týchto reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mala služba už v čase jeho prevzatia kupujúcim,
 • ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu služby do konca záručnej doby služby,
  • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • odovzdaním opravenej služby,
 • výmenou služby,
 • vrátením ceny služby,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny služby,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie služby.
  • Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu so službou, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
  • Záručná doba je 6 mesiacov odo dňa doručenia služby.
  • Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.
  • Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim ONLINE PREMENA je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Odstúpenie od vzájomnej zmluvy
 • Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy z dôvodu dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať službu zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od vzájomnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od vzájomnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú cenu za službu dohodnutú vo vzájomnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim. Lehota začína plynúť dňom dodania celej služby kupujúcemu.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od vzájomnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 • Kupujúci môže odstúpiť od vzájomnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa služby aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 • Odstúpenie od vzájomnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od vzájomnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu služby, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
 • Ak kupujúci odstúpi od vzájomnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 • Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za službu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
 • V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  • Ustanovenia čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.


10. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, ak je vzájomná  zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
 1. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím vzájomnej zmluvy.
 1. Kupujúci bude pred odoslaním osobných údajov na bezplatnú konzultáciu vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.